Participanten ondervinden minder hinder.

Geluid en zeker het ervaren van geluid, kan weldegelijk tot irritatie leiden.

Mensen die blootstaan aan het geluid van windturbines meldden vaker slaapproblemen. Hierbij onderscheiden wij twee typen. Ten eerste hoe vaak mensen problemen hebben om in slaap te komen. Ten tweede hoe vaak de slaap verstoord wordt door geluid. Uit onderzoek lijkt dat geluidsoverlast door windturbines er niet toe te leidt dat mensen moeilijker in slaap komen. Wel wordt hun slaap vaker verstoord. Jonge mensen worden daarbij vaker in hun slaap verstoord dan ouderen.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat mensen die aangaven dat ze hinder ervaren van windturbine geluid ook vaak last hebben van stress. Oorzaak en gevolg zijn hier lastig aan te geven. Het kan zijn dat hinder ondervinden van windturbinegeluid stress oplevert, maar het kan evengoed zo zijn dat iemand die al last heeft van stress eerder geneigd is negatief op het geluid van de windturbine te reageren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het wel of niet kunnen zien van de windturbines een rol speelt; er wordt meer hinder van turbinegeluid ervaren door ondervraagden die zicht hebben op de turbines dan de ondervraagden die de turbines niet zien, maar op gelijke afstand wonen en waar volgens metingen het geluidsniveau gelijk is. Daarnaast speelt ‘participatie’ een rol. (Mede)eigenaren van turbines of omwonenden die op andere wijze voordeel ondervinden ervaren geen hinder.

 

Onderzoekers van de universiteit van Sydney analyseerden de historie van de klachten over gezondheid en geluidsoverlast, die gemeld waren door mensen die in de buurt van een windmolenpark wonen. Wat bleek? Uit de omgeving van 63% van die parken waren nooit klachten ontvangen en een groot deel van de klachten (68%) hadden betrekking op slechts vijf parken (van in totaal 49 in heel Australië). En net de bevolking in omgeving van deze vijf was bestookt met informatie over mogelijke gezondheidseffecten van windmolenlawaai door anti-windenergie-actiegroepen.

 

Tot 2009 focusten deze actiegroepen zich vooral op de veronderstelde schadelijke effecten van de windmolens op de ongerepte natuur en speelden gezondheidsaspecten nauwelijks een rol (op de achtergrond waarschijnlijk wel een behoorlijke dosis klimaatopwarmingscepticisme). Opvallend is dat het merendeel (82%) van de klachten werd ingediend, nadat die groepen de ‘gezondheidskaart’ begonnen te spelen. Ook op plekken waar al jaren windmolenparken zonder noemenswaardige problemen draaiden, begonnen opeens dergelijke klachten binnen te komen.

 

Conclusie; laat u zelf niet gek maken.

Back to Top