Ontwikkeling en verkoop

In haar rol als projectontwikkelaar zoekt WNW continu naar plaatsingsmogelijkheden voor windenergie. Uitgangspunt is dat initiatieven passen binnen het beleid van gemeenten, provincies en het rijk en dat er een verantwoorde inpassing mogelijk is. Daarnaast moet er voldaan worden aan de geldende regels en uitgangspunten op het gebied van veiligheid, geluid, schaduw, milieu e.d.

 

In het proces om tot realisatie van windenergie te komen wordt uitgebreid onderzoek verricht naar de flora en fauna. Bij de locatiekeuze en de uiteindelijke plaatsing van de windturbines wordt hier optimaal rekening mee gehouden. Niet alleen de geldende regels en uitgangspunten zijn van belang voor de realisatie van windenergie. De landschappelijke inpasbaarheid, participatie en draagvlak vormen een belangrijk onderdeel bij de realisatie van windenergie. WNW zoekt altijd naar een verantwoorde inpassing van windturbines waar alle onderdelen in samenhang worden benaderd. Voor een voorbeeld van een project dat WNW ontwikkelt klik op: www.windparknieuwewaterweg.nl.

WNW hanteert op hoofdlijnen drie manieren om een windpark te exploiteren; Volledige eigen exploitatie, Gezamenlijke exploitatie of een Jaarlijkse vergoeding. Voor alle varianten geldt dat WNW de projectbegeleiding voor haar rekening neemt en de windparken realiseert. Omdat ieder project uniek is, is maatwerk gewenst. Uniek in de markt is dat de projectontwikkeling voor rekening en risico van WNW is, zonder dat daar op voorhand de exploitatie van de locatie dient te worden weggegeven.

Omdat WNW het volste vertrouwen heeft in de mogelijkheden die zij ziet, werkt WNW volgens het principe “no cure, no pay”. In dit principe financiert WNW alle kosten voor haar rekening en risico voor. Hierdoor zijn de risico’s in het ontwikkeltraject voor de initiatiefnemer zeer beperkt, en wordt de rekening niet gepresenteerd als het project niet gerealiseerd kan worden.

Bent u geïnteresseerd om te weten of er op uw gronden misschien windturbines geplaatst kunnen worden? Neem dan contact op WNW voor een gratis haalbaarheidsscan.

Back to Top