Grote veranderingen zijn nodig!

De onlangs geïntroduceerde EU afspraak voor een bindend percentage van 14% duurzame energie in 2020 is zowel een enorme uitdaging als een geweldige kans om echt een significante bijdrage te leveren aan de reductie van broeikasgassen.

 

De noodzaak voor windenergie is veelzijdig. Naast de bekende, haast versleten, maar o zo belangrijke argumenten voor windenergie zoals de bedreigingen door opwarming van de aarde, de klimaatveranderingen, de zeespiegelstijging, het uitsterven van vele diersoorten, etc, is er tenminste nog één die vaak onderbelicht blijft. EWEA CEO Christian Kjaer verwoordde het zo; “In de 21ste eeuw wordt de energiestrijd gewonnen door die landen en regio’s die nu een strategie volgen waarbij duurzame bronnen worden geëxploiteerd en duurzame energie en technologie wordt geëxporteerd naar een wereld die zich niet kan veroorloven hier aan voorbij te gaan”.

 

Een groeiende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen die in steeds grotere percentages buiten de EU moeten worden gevonden is uit economisch en strategisch oogpunt meer dan zorgwekkend. Bij een steeds verder stijgende olie- en gasprijs is het voor de EU landen van belang het gebruik van deze fossiele brandstoffen terug te dringen. De gas- en oliereserves in de EU-landen nemen alleen maar af waarmee de afhankelijkheid van gas- en olie-exporterende landen zoals bijvoorbeeld Rusland, Venezuela of de Arabische landen groter wordt. Bij een toenemende consumptie van fossiele brandstoffen en stijgende prijzen voor olie en gas is een dramatische financiële aderlating te verwachten die onze welvaart, maar in het bijzonder die van onze kinderen zal ondermijnen. Naast de economische gevolgen van dit scenario zal de grote afhankelijkheid van andere landen de EU strategisch geen goed doen. We hebben in 2007 gezien hoe Rusland Oekraïne en Wit Rusland op de knieën kreeg door te dreigen met het afsluiten van de gastoevoer.

 

Om een dergelijk powerplay van de Russen en andere energieleveranciers in de toekomst het hoofd te kunnen bieden is investeren in alternatieve bronnen noodzakelijk. Teruggrijpen op kolen, bruinkool of andere laagwaardige fossiele energiebronnen zou een enorme fout zijn. Schep juist nu die condities waarbij het entrepreneurschap van de industrie wordt gestimuleerd om bestaande en nieuwe technologieën verder te ontwikkelen. Bied ook planologisch ruimte voor nieuwe en bestaande energieprojecten. En stop nu eens met zowel de geit als de kool te willen sparen. Als we het niet -of weer half- doen dan betalen zowel de natuur als onze kinderen de prijs van dramatische klimaatsveranderingen en een ondergeschikte rol in de wereld. Dat Nederland het niet alleen kan is wel duidelijk maar neem in Europa het voortouw, inspireer en geef het goede voorbeeld!

 

Windenergie heeft de afgelopen jaren al een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zij heeft een grote voorsprong op andere duurzame ontwikkelingen. Het is dan ook logisch om voor de korte termijn hierop verder in te zetten terwijl bovengenoemde condities de ontwikkeling van nieuwe technologieën zal bevorderen. Nederland heeft genoeg windpotentieel om voor 100% aan de elektriciteitsbehoefte te voldoen en een veelvoud daarvan als het ons zou lukken om de in Nederland ingestraalde zonne-energie te vangen.

Back to Top